Wyprawka szkolna 2019/2020
2019-08-20 14:42:47

Informacja w sprawie Rządowego Programu pomocy uczniom w 2019 r.

Wyprawka szkolna”

podstawa prawna:  Rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych z dnia 4 lipca 2019 r. (Dz. U. poz. 1342) oraz uchwała nr 60/2019 Rady Ministrów z dnia 4 lipca 2019 r.  w sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. „Wyprawka szkolna”

Zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi w programie w 2019 roku pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania w roku szkolnym 2019/2020, obejmie się uczniów uczących się w:

1.       branżowych szkołach I stopnia, klasach I czteroletniego liceum ogólnokształcącego, klasach I-III dotychczasowego trzyletniego liceum ogólnokształcącego prowadzonych w czteroletnim liceum ogólnokształcącym, klasach I pięcioletniego technikum, klasach I-IV dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonych w pięcioletnim technikum, szkołach specjalnych przysposabiających do pracy, klasach III-VI ogólnokształcącej szkoły muzycznej II stopnia, klasach VI-IX ogólnokształcącej szkoły baletowej, klasach I liceum sztuk plastycznych, klasach IV-VI ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych, klasach I-IV dotychczasowego liceum plastycznego prowadzonych w liceum sztuk plastycznych lub klasach IV-VI dotychczasowej ogólnokształcącej szkoły sztuk pięknych prowadzonych w liceum sztuk plastycznych:

       słabowidzących,

       niesłyszących,

       słabosłyszących,

       z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,

       z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,

       z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,

       z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,

       z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej,

- posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

W przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym, uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do szkół dla dzieci i młodzieży do: klasy I branżowej szkoły I stopnia, klasy I pięcioletniego technikum klasy I dotychczasowego czteroletniego technikum prowadzonej w pięcioletnim technikum lub szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy. dofinansowanie obejmuje również zakup materiałów edukacyjnych, o których mowa w art. 3 pkt 24 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników udzielana jest na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka), pełnoletniego ucznia, a także nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą  rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń uczęszcza w roku szkolnym 2019/2020 w ustalonym terminie do 04.09.2019 r.

Druki wniosków będzie można pobrać w sekretariatach szkół lub dostępne będą na stronie internetowej www.zosip.leczna.pl.

Do wniosku o udzielenie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników należy dołączyć kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego,  o którym mowa w art. 127 ust. 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe, albo orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 312 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe.

Zwrot kosztów zakupu podręczników nastąpi po przedłożeniu dowodu zakupu do wysokości wartości pomocy określonej w rozporządzeniu. Dowodem zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych jest faktura VAT wystawiona imiennie na ucznia lub rodzica ucznia, rachunek, paragon lub oświadczenie o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych. W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych, należy dołączyć do niego informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019 r. – „Wyprawka szkolna”.

Zostaw komentarz