Godziny pracy biblioteki w czerwcu 2020

od 9.00 do 16.00

Biblioteka udostępnia swoje zbiory także w pierwszym i ostatnim tygodniu wakacji w poniedziałki i piątki od 9.00-11.00.

Pracownicy biblioteki

mgr Marzena Olędzka

mgr Ewa Szymanek

Procedura postępowania mająca na celu zapobieganie i przeciwdziałanie rozprzestrzenianiu się COVID-19 wśród uczniów, słuchaczy, rodziców, nauczycieli i pracowników Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, w trakcie prowadzonych w szkole zajęć

KORZYSTANIE Z BIBLIOTEKI

1.       Osobą odpowiedzialną za koordynowanie bezpiecznego przebywania w bibliotece oraz wchodzenia i wychodzenia do niej przez uczniów jest – nauczyciel bibliotekarz.

2.       W bibliotece może jednocześnie przebywać 6 uczniów (maksymalnie 1 osoba na 4 m2, przy zachowaniu dystansu społecznego pomiędzy osobami co najmniej 2 m) – informacja o tym jest zamieszczona przed wejściem do biblioteki.

3.       Pracownicy biblioteki są zaopatrzeni w środki ochrony osobistej (rękawiczki, osłona ust i nosa), a także środek do dezynfekcji blatu i korzystają z nich w razie bieżącej potrzeby.

4.       Zwrócone książki powinny zostać odłożone na okres min. 3 dni do skrzyni, pudła, torby lub na wydzielone półki. Odizolowane egzemplarze należy oznaczyć datą zwrotu i wyłączyć z wypożyczania do czasu zakończenia kwarantanny i po tym okresie włączyć do ponownego użytkowania. Powyższe czynności należy wykonywać z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, przy wykorzystaniu maseczek i rękawiczek.

5.       Egzemplarzy zwracanych do biblioteki nie wolno dezynfekować preparatami dezynfekcyjnymi. Nie należy stosować ozonu do dezynfekcji książek ze względu na szkodliwe dla materiałów celulozowych właściwości utleniające. Nie należy naświetlać książek lampami UV.

6.       Po przyjęciu książek od użytkownika należy każdorazowo zdezynfekować blat, na którym leżały książki.

7.       W trakcie korzystania przez uczniów z czytelni odległości pomiędzy poszczególnymi uczniami nie powinny wynosić mniej niż 1,5 m (przy jednym stoliku może siedzieć tylko jeden uczeń).