Wspaniała informacja dla wszystkich uczniów Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, którzy uczą się w zawodach technik elektryk i technik mechanik


Bardzo miło nam jest poinformować, że Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej otrzymał dofinansowanie w wysokości 58 804,00 Euro na kolejny projekt mobilności pt. „ZSG w Łęcznej - mobilność dla rozwoju” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, numer umowy POWERVET-2019-1-PL01-KA102-064508. Projekt będzie realizowany w okresie 15 miesięcy, od 2019-10-01 do 2020-12-31. Założeniem projektu jest odbycie dwutygodniowych praktyk we Włoszech w maju/czerwcu 2020 roku oraz wrzesniu 2020 roku dla łacznej grupy 40 uczniów (20 elktryków i 20 mechaników). 

Praktyki zagraniczne stały się nieodłączną, ważną i niezwykle atrakcyjną częścią kształcenia w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej. Uczniowie odbędą praktyki w nowoczesnych przedsiębiorstwach włoskich. Udział w praktykach pozwoli uczniom inaczej spojrzeć na swój przyszły zawód, zdobyć umiejętności, które zwiększą ich szanse na udział w krajowym i europejskim rynku pracy. Dostęp do najnowocześniejszych narzędzi i technologii ułatwi im znalezienie zatrudnienia po zakończeniu edukacji. Udział w projekcie poprawi również ich kompetencje społeczne w zakresie komunikacji językowej, interpersonalnej, pracy zespołowej i odpowiedzialności za wykonywane zadania. Poznanie uwarunkowań kulturowych kraju goszczącego - Włoch - przyczyni się do większej otwartości na ludzi i świat.

Uczeń biorący udział w projekcie będzie miał zapewnione przygotowanie językowe, pedagogiczne oraz kulturowe. Zapewniony będzie miał transport do Włoch oraz transport lokalny, ubezpieczenie, nocleg, wyżywienie i opiekę ze strony szkoły oraz organizacji przyjmującej. 

Każdy uczeń ZSTG w Łęcznej, ma szansę zostać uczestnikiem projektu praktyk zagranicznych. Modernizacja Infrastruktury Szkół Zawodowych

w Powiecie Łęczyńskim


Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Oś priorytetowa 13 Infrastruktura społeczna
Działanie 13.6 Infrastruktura kształcenia zawodowego i ustawicznego
Okres realizacji: 1.04.2018 - 31.03.2020
Całkowita wartość projektu: 3 137 299, 45 zł
wkład UE: 2 666 704, 53 zł
wkład własny: 470 594, 92 zł


Projekt polegał będzie na modernizacji posiadanych budynków oraz ich wyposażenia w sprzęt dydaktyczny (zgodny ze Standardami KOWEZiU) niezbędny na potrzeby kształcenia zawodowego młodzieży w wieku ponadgimnazjalnym i dorosłych w ramach kształcenia ustawicznego, będących uczniami dwóch zespołów szkół, prowadzonych przez Powiat Łęczyński: Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej, przygotowujących m.in. do zawodów: technik górnictwa podziemnego, mechanik ,elektryk; oraz Zespołu Szkół Rolniczych w Kijanach, przygotowujących m.in. do zawodów: technik mechanizacji rolnictwa, technik rolnik, rolnik, technik architektury krajobrazu, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, mechanik pojazdów, kierowca-mechanik, technik żywienia i usług gastronomicznych, kucharz, cukiernik.

Wykonana zostanie adaptacja na potrzeby utworzenia pracowni szkolnych 6 budynków (4 budynków w Zespole Szkół Rolniczych w Kijanach oraz 2 hal w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej) oraz modernizacja 2 budowli, tj. placu warsztatowego wraz z remontem stanowiska do mycia pojazdów oraz wykonaniem przy Szkole w Kijanach placu manewrowego do nauki jazdy, dla szkolnego ośrodka szkolenia kierowców kat. B i T. W ramach adaptacji budynków zostaną utworzone nowe pracownie nauki praktycznej zawodu, wraz z zapleczem sanitarnym, dostosowanym do osób z niepełnosprawnościami, wykonana zostanie niezbędna infrastruktura na potrzeby nowych urządzeń np, sieć elektryczna, instalacje c.o. oraz przyłącze wodno-kanalizacyjne wraz z odcinkiem sieci kanalizacji sanitarnej w halach warsztatowych szkoły górniczych przy ul. Przemysłowej w Łęcznej.

Do pracowni szkolnych zakupione zostanie wyposażenie: maszyny i urządzenia, w tym komputery do pracowni informatycznej, wspomagające naukę zastosowania nowoczesnych technologii i i programów informatycznych w nauczanych zawodach.
Dzięki inwestycjom w infrastrukturę szkolną zwiększy się poziom zatrudnienia wśród absolwentów szkół zawodowych, którzy będą mogli nabywać kwalifikacje i doświadczenie praktyczne poszukiwane na rynku przez pracodawców. Szkoły objęte projektem posiadają umowy z pracodawcami na praktyki w ich przedsiębiorstwach.Szkolnictwo zawodowe - dobry start na rynku pracy


Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020
Okres realizacji: 1.04.2018 - 31.03.2020
Całkowita wartość projektu: 1 190 262 zł
wkład UE: 1 011 722,70 zł
budżet państwa: 59 513,10 zł
wkład własny: 119 026,20 zł


Opis projektu:
Celem gł. projektu jest wzrost jakości kształcenia zawodowego dostosowującego uczniów 2 szkół zawodowych powiatu łęczyńskiego do potrzeb rynku pracy do 2020 r.
Grupą docelową projektu stanowią nauczyciele i uczniowie z Technikum w Kijanach i Technikum Górniczego i Politechnicznego w Łęcznej.
W ramach projektu 12 nauczycieli zawodu nabędzie nowe kwalifikacje i kompetencje w ramach szkoleń i studiów podyplomowych, a 136 uczniów nabędzie doświadczenie i kwalifikacje zawodowe (w trakcie staży i kursów). Projekt realizowany będzie w ścisłej współpracy z lokalnymi i regionalnymi pracodawcami. Ponadto Technikum w Kijanach oraz Technikum Górnicze i Politechniczne w Łęcznej zostaną doposażone w urządzenia branży mechanicznej i sprzęt komputerowy oraz gastronomiczny, które będą wykorzystywane do praktycznej nauki zawodu.

W ramach realizacji projektu planowane są następujące działania:
1) Szkolenia doskonalące dla 10 nauczycieli z zakresu obróbki skrawaniem, spawalnictwa, kelnerstwa, barmaństwa i carvingu
2) Studia podyplomowe dla 2 nauczycieli "Chłodnictwo i klimatyzacja" i "Systemy sterowania i nadzoru w budynkach"
3) Wyposażenie pracowni technicznych szkół (m.in. sprzęt komputerowy, urządzenia skrawające i spawalnicze, zestaw gastronomiczny)
4) Staże zawodowe u pracodawców dla 120 uczniów
5) Kursy zawodowe dla 136 uczniów w zakresie zdobywania nowych uprawnień (m.in. spawanie, wózek widłowy, operator obrabiarek skrawających,
eksploatacja urządz. instalacji i sieci elektroenerg., AutoCAD, prawo jazdy kat. B, kelnerstwo, barmaństwo, carving, pierwsza pomoc)
6) Wizyty studyjne dla 10 nauczycieli na wyższych uczelniach dotyczące nowych technologii

Realizacja projektu przyczyni się do wyrównania szans kobiet na rynku pracy. Dzięki zdobyciu dodatkowych kompetencji i kwalifikacji zawodowych, kobiety kończące kształcenie zawodowe będą bardziej konkurencyjne na rynku pracy i uzyskają większą szansę na zatrudnienie.