ZSG w Łęcznej na staż


Ogólne informacje o projekcie

Erasmus+

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Mobilność edukacyjna

Mobilność osób uczących się i pracowników

Mobilność osób uczących się i kadry w ramach kształcenia zawodowego

Numer umowy finansowej 2018-1-PL01-KA102-049321

Tytuł projektu ZSG w Łęcznej na staż

Data rozpoczęcia projektu 01/12/2018

Data zakończenia projektu 31/12/2019

Całkowity czas trwania projektu (miesiące) 13

Terminy mobilności 8/07/2019 – 19/07/2019 Walencja, 9/09/2019 – 20/09/2019 Malaga

Pełna nazwa organizacji będącej beneficjentem Zespól Szkól Górniczych w Łęcznej

Dotacja: 76 544,00 EUR


GŁÓWNY CEL PROJEKTU:
podniesienie praktycznych umiejętności i kompetencji zawodowych oraz językowych 40 uczniów ZSG Łęczna w okresie od września 2018 r. do sierpnia 2020 r.

CELE SZCZEGÓŁOWE PROJEKTU:

- odbycie dwutygodniowej praktyki zawodowej w zagranicznych (hiszpańskich) przedsiębiorstwach przez 40 uczniów,

- podniesienie jakości i efektywności kształcenia zawodowego w placówce oświatowej ZSG Łęczna,

- zdobycie praktycznych umiejętności zawodowych w zawodach t. elektryk i mechanik na poziomie europejskim przez 40 uczniów,

-doskonalenie znajomości języka angielskiego w aspekcie zawodowym przez 40 uczniów,

- zwiększenie mobilności 40 uczniów,

- zwiększenie atrakcyjności kształcenia zawodowego,

- poznanie dziedzictwa kulturowego Hiszpanii,

- zwiększenie szans zatrudnienia na europejskim rynku pracy,

- zdobycie doświadczeń, kompetencji zawodowych i rozwinięcie kompetencji społecznych przez uczestników projektu.


REKRUTACJA BĘDZIE PROWADZONA od 1 styczna 2019 r. do 31 maja 2019 r.

Terminy realizacji staży:

• I mobilność 08.07.2019 – 19.07.2019 – Hiszpania, Walencja, 20 uczniów
• II mobilność: 9.09.2019 – 20.09.2019 – Hiszpania, Malaga, 20 uczniów

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie 

Formularz rekrutacyjny

Organizacja stażu

Za organizację poszczególnych etapów wyjazdu na staż odpowiadają:

Organizacja Wysyłająca (ZSG w Łęcznej): podróż, ubezpieczenie, zabezpieczenie kosztów organizacji stażu (w tym: przygotowania pedagogicznego, językowego, kulturowego).

Organizacja Przyjmująca (Universal Mobillity) : organizacja stażu i monitorowanie jego przebiegu na miejscu, organizacja zakwaterowania, wyżywienia, transportu lokalnego, program kulturowy w Hiszpanii.

Ze środków projektu -„ZSG w Łęcznej na staż” uczestnik zakwalifikowany do wyjazdu otrzymuje następujące świadczenia:

·        koszty podróży (podróż tam i z powrotem do miejsca odbywania stażu oraz koszty przejazdu w miejscu stażu),

·        koszty ubezpieczenia,

·        koszty pobytu

·        koszty przygotowania do wyjazdu (przygotowanie językowe, pedagogiczne i kulturowe) oraz zarządzanie projektem.

 

Przed stażem

Staż uczniów naszej szkoły zostanie poprzedzony bogatym programem przygotowania pedagogicznego, kulturowego i językowego. Szkolenie to zapewni uczestnikom poznanie metod pracy w grupie osób różnych narodowości, różnych kultur i religii, lepszą adaptację w hiszpańskich przedsiębiorstwach jak również w obcym kraju, a także wzbogaci język angielski uczestników o słownictwo z zakresu języka zawodowego. Przed wyjazdem uczniowie będą zobowiązani do podpisania „Porozumienia o programie stażu i karty jakości stażu”. Nieobecność na kursach przygotowawczych oraz nie podpisanie wymaganych dokumentów będzie skutkowała skreśleniem z listy osób zakwalifikowanych do wyjazdu na staż zagraniczny.

        

Każda z zakwalifikowanych do wyjazdu osób będzie musiała uczestniczyć w:

- zajęciach z przygotowania językowego w wymiarze 20 godz. lekcyjnych ,

- zajęciach z przygotowania kulturowego w wymiarze 20 godz.

- zajęciach z przygotowania pedagogicznego w wymiarze 10 godz.

Ponadto uczestnicy wezmą udział w spotkaniach organizacyjnych przed wyjazdem a także szkoleniu dotyczącym składania raportu ze stażu. Kandydujący na wyjazd na staż zagraniczny zobowiązani są do 100% frekwencji w przygotowaniu pedagogiczno – językowo - kulturowym (usprawiedliwiona nieobecność tylko w wypadkach wyjątkowych).


W trakcie i po stażu uczeń zobowiązuje się:

  1. Dołożyć wszelkich starań do realizacji w całości programu praktyki zawodowej.

  2. Codziennie punktualnie przybywać na miejsce odbywania praktyki.

  3. Realizować zadania zlecone przez opiekuna praktyki.

  4. Uczestniczyć w imprezach kulturalnych organizowanych podczas stażu.

  5. Na bieżąco informować nauczyciela przebywającego z uczniami na stażu o wszelkich nieprawidłowościach mających wpływ na realizację praktyki i stopień satysfakcji uczestnika.

  6. Prowadzić w trakcie realizacji praktyki  dzienniczek praktyk.

  7. Wypełniać ankiety jakościowe dotyczące satysfakcji uczniów z uczestnictwa w projekcie.

8. Przybyć na wyznaczone przez koordynatora projektu spotkanie w celu przygotowania i wysłania raportu końcowego uczestnika, które odbędzie się w terminie do 20 dni po zakończeniu stażu. Wypełnić raport Mobility Tool. Każdy beneficjent otrzyma login i hasło do programu. Po zalogowaniu należy wypełnić raport, zapisać, wydrukować, podpisać i dostarczyć do koordynatora  projektu.

9. Uczestniczyć po powrocie ze stażu w działaniach promujących projekt.

10. Ściśle  przestrzegać  regulaminu  praktyk  pod  rygorem wykluczenia  z  uczestniczenia  w  projekcie.


TO CI UCZNIOWIE WYJADĄ NA ZAGRANICZNE PRAKTYKI DO HISZPANII
Przygotowanie kulturowe, językowe i pedagogiczne już zrealizowane

Przygotowanie kulturowe (faza krajowa) zostało zrealizowana w Łęcznej (w szkole) w wymiarze - 20 x 45 min. w podziale na małe 10. osobowe grupy. Podczas tego etapu uczestnicy zapoznawali się z ogólnymi informacjami na temat obyczajów i kultury oraz ze specyfiką regionu, do którego wyjeżdżają - Hiszpania. Celem tego przygotowania było otworzenie się uczestników na inną kulturę przy jednoczesnym zachowaniu własnej tożsamości.

Faza druga przygotowania kulturowego odbędzie się w kraju stażu i zostanie zorganizowana przez organizację partnerską, spotkania te nie będą  kolidowały z odbywanym stażem.

Celem zajęć z przygotowania kulturowe realizowanego w kraju było:

- zapoznanie uczestników z kulturą kraju goszczącego (Hiszpanii),

- przełamanie stereotypów,

- adaptacja oraz kształtowanie umiejętności radzenia sobie z ewentualnym szokiem kulturowym,

- uczenie się międzykulturowe,

- kształtowanie umiejętności radzenia sobie w interakcjach z osobami pochodzącymi z odmiennych kręgów kulturowych.

Przygotowanie pedagogiczne odbywało w Łęcznej (w szkole), w wymiarze 10 x 45 min. Prowadzone było w podziale na małe. 10. osobowe grupy. Miało na celu integrację grupy uczestników, niwelację lęku przed wyjazdem, wzmocnienie umiejętności komunikacji w grupie i kształtowanie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach zawodowych. Podczas tego przygotowania przekazane zostały uczestnikom podstawowe informacje m.in. na temat pierwszej pomocy i zasad reagowania w sytuacjach trudnych/zagrożenia.

Celem zajęć z przygotowania pedagogicznego było ukierunkowanie uczestników staży na zadania, które stawia im program stażu. Kładziony był nacisk na nauczenie korzystania w umiejętny sposób z możliwości kształcenia i doskonalenia zawodowego jaki uzyskali w organizacji przyjmującej i firmie hiszpańskiej.

Przygotowanie  językowe

- zajęcia z j. angielskiego w wymiarze 20 godz. dla każdej z grup w celu usystematyzowania wiedzy oraz poznania specjalistycznego słownictwa branżowego charakterystycznego dla branż reprezentowanych przez uczestników. Szczególny nacisk w trakcie zajęć położony został na terminologię specjalistyczną oraz umiejętności komunikacyjne, tak aby w sposób najbardziej kompleksowy wspomóc uczestników w efektywnej realizacji staży (językiem bowiem staży zawodowych był język angielski)

- zajęcia z j. hiszpańskiego w wymiarze 15 godz. dla każdej z grup . celem zajęć było zapoznanie uczestników z podstawowymi zwrotami w języku hiszpańskim. Zajęcia obejmowały m.in. podstawowe liczebniki, zwroty grzecznościowe, przedstawianie się, pytanie o drogę, czy kupowanie picia i jedzenia.

W trakcie zajęć uczestnikom zapewniono niezbędne materiały dydaktyczne, w tym kompendia językowe, a po zakończeniu zajęć wystawiono stosowne certyfikaty potwierdzające uczestnictwo oraz wskazujące zakres szkolenia wraz z liczbą godzin.

 Pierwsza mobilność


Walencja 08.07.2019-19.07.2019 


Praktyki zawodowe to podstawa nauki zawodu nie tylko w Zespole Szkół Górniczych w Łęcznej. 5 lipca 2019 roku wyleciała pierwsza w historii szkoły grupa uczniów, by w hiszpańskich firmach zdobywać doświadczenie zawodowe. Przez dwa tygodnie grupa 20 uczniów kształcących się w zawodzie technik elektryk i technik mechanik będzie wdrażać się do wykonywania czynności zawodowych w następujących firmach w Walencji:

Mechanicy: Cerrajeria Herreras I Cabrejas Creaciones

Elektrycy: Ventanas PVC i NEST HOSTELS 


 KARTKA Z WALENCJI

Opiszemy Wam krótko rozrywki, które nas tutaj spotkały.

Mieliśmy okazję zwiedzić piękne miejsca: Walencję, a tam między innymi Biopark i Oceanarium, Miasto Nauki i Sztuki, Ogrody Turii, Castillo de Sagunto i Teatr Romański, Fuente de Baños.

Mieszkamy w hostelu Student Mundial w samym centrum Walencji, przez co jest trochę głośno, za to wszędzie blisko. Pogoda nas rozpieszcza, jest bardzo gorąco.

Nasz wyjazd to nie tylko przyjemności. Nie zapominamy też o naszych obowiązkach … wszak nie samymi przyjemnościami człowiek żyje (a szkoda!). Hiszpanie są bardzo życzliwi, niektórzy z nas mieli okazje nauczyć się spawania. Jest to czas, kiedy możemy wykonywać zadania w prawdziwym zakładzie pracy. I musimy dodać, przydaje się umiejętność posługiwania się w języku obcym. Tak więc szlifujemy język angielski, poznajemy hiszpański i po części język migowy, a kiedy to wszystko zawodzi korzystamy z aplikacji gogle tłumacz.  

Jesnym słowem to niesamowity czas spędzany w nie tylko na pracy ale i na wypoczynku. 


Druga mobilność


Malaga 09.09.2019 20.09.2019 


7 września 2019 roku wyleciała kolejna grupa uczniów, by w hiszpańskich firmach zdobywać doświadczenie zawodowe. Przez dwa tygodnie grupa 20 uczniów kształcących się w zawodzie technik elektryk i technik mechanik będzie wdrażać się do wykonywania czynności zawodowych w następujących firmach w Maladze:

Mechanicy: MECANIZADOS MÁLAGA SL, COMPAÑÍA INTERNACIONAL DE PARQUES DE ATRACCIONES, S.A. TIVOLI, MIDAS BAILEN, Systemy Trium, Autos Sedan 

Elektrycy: FERSON, Francisco Manuel Segura Rodriguez, RANDAL SYSTEMS, MUNDO REFORMAS PROFESIONALES SL, UGI Instalaciones


KARTKA Z WALENCJI 

Jeszcze niedawno odliczaliśmy dni do wyjazdu, a prawie tydzień już za nami. Kto by się spodziewał, że minie to tak szybko.

W sobotnie przedpołudnie pożegnaliśmy się ze swoimi bliskimi, dostaliśmy wszystkie niezbędne dokumenty i ruszyliśmy na lotnisko w Warszawie. Lot samolotem z Okęcia do Malagi był dla wielu z nas pierwszym takim doświadczeniem, jednak nie byliśmy z tym sami i mieliśmy ogromne wsparcie ze strony innych uczestników wyjazdu, w tym naszych opiekunów.

Do Hostelu Barbatuke dotarliśmy dopiero w nocy. W niedzielę z panią Karoliną z Universal Mobility  ruszyliśmy zwiedzić miasto. Zanim jednak „ruszyliśmy w miasto” odbyła się ważna odprawa, podczas której dostaliśmy szczegółowe informacje dotyczące naszego pobytu. Od poniedziałku każda z grup poznawała swoje miejsca staży, trasy dojazdu.

Kolejne dni spędzaliśmy na pracy, odpoczynku, kąpielach w morzu, zwiedzaniu miasta, smakowaniu lokalnych potraw, integracji, lekcjach hiszpańskiego.

Malago to piękne, historyczne miasto. Wrażenie robi Twierdza Alcazaba, u stóp której znajdują się ruiny Teatru Rzymskiego, zamek Gibralfaro, Centrum Pompidou i Ogród Botaniczny. Ale najmilej wspominamy odpoczynek nad morzem i kilometrami ciągnące się plaże.

Na długo w pamięci pozostanie wycieczka do miejscowości Nejra, atrakcją było zwiedzanie jaskiń oraz pływanie kajakami po morzu. Zmoczeni, zmęczeni ale radośni wracaliśmy po tej wycieczce do hostelu.

Oczywiście oprócz przyjemności znaczną część dni zajmuje nam praca. W każdej firmie byliśmy na początku zaznajamiani z zasadami dyscypliny pracy, przepisami bhp. Najpierw obserwowaliśmy prowadzone przez pracowników prace teraz już realizujemy zadania zlecone. Elektrycy m.in. montują instalacje, konserwują i naprawiają urządzenia elektryczne, dokonują pomiarów, wymieniają oświetlenia i okablowania, montują gniazda. Grupa mechaników natomiast szlifuje, przycina, wierci, wymienia części samochodowe, sprawdza stan techniczny maszyn.

Już dziś wiemy, że to miejsce jakim jest Malaga, Hiszpania będziemy wspominać z uśmiechem na twarzy.


ZAPRASZAMY DO OBEJRZENIA PREZENTACJI Z PRAKTYK W HISZPANII


Projekt „Poprzeczka wyżej – kompetentni w zawodzie”

Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej w okresie od 01.09.2010r. do 30.06.2012r. realizował projekt „Poprzeczka wyżej – kompetentni w zawodzie”, Priorytet IX. „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.2 „Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego”. Wartość projektu 707 990 zł, wnioskowane dofinansowanie 621 515 zł. Wsparciem objęto 120 uczniów ZSG w Łęcznej, w tym 100 uczniów Technikum Górniczego i 20 uczniów Technikum Elektrycznego.Głównym celem projektu jest wyrównywanie dysproporcji edukacyjnych oraz modernizacja procesu kształcenia.

Efekty osiągnięte w wyniku realizacji projektu:

 • przeprowadzono 292 godziny dodatkowych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z matematyki,
 • przeprowadzono 264 godziny dodatkowych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z j. polskiego,
 • przeprowadzono 424 godziny dodatkowych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych z j. angielskiego i j. rosyjskiego,
 • zorganizowano Koło dziennikarsko – fotograficzne, w ramach którego zorganizowano warsztaty z grafikiem komputerowym i fotografem, uczniowie wzięli udział w sesji plenerowej na terenie LW „Bogdanka” SA zakończonej wystawa prac, stworzono folder o szkole
 • zorganizowano Powiatowy Konkurs Fotograficzny „Jeden dzień z życia…”
 • zorganizowano dwie sesje popularno – naukowe z udziałem pracownika Akademii Górniczo – Hutniczej w Krakowie
 • 120 uczniów uczestniczyło w indywidualnych spotkaniach z doradcą zawodowym
 • 120 uczniów uczestniczyło w indywidualnych spotkaniach z psychologiem
 • doposażono pracownię mechaniczną w spawarki
 • utworzono pracownię językową
 • utworzono Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej
 • doposażono pracownie językowe w słowniki
 • 2 nauczycieli przedmiotów zawodowych nabyło uprawnienia spawalnicze (spawanie elektryczne i gazowe)
 • 40 uczniów TG nabyło uprawnienia spawalnicze (spawanie elektryczne i gazowe)
 • 20 uczniów TE nabyło uprawnienia SEP (z zakresu eksploatacji i dozoru instalacji oraz urządzeń elektrycznych do 1kV)
 • zorganizowano 3 wyjazdy edukacyjno – kulturalne do Warszawy (1)  i Krakowa (2)