Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej "Barbórka"

Wpisane do KRS pod numerem 0000452126

Regon 061526884
Konto bankowe: 81102032060000860201026723 

Stowarzyszenie istnieje od 2013 roku

Statut Stowarzyszenia - pdf

Stowarzyszenie ma na celu rozwijanie i wspieranie działań edukacyjnych, wychowawczych, sportowych, kulturalnych na rzecz młodzieży, nauczycieli oraz społeczności lokalnej, a w szczególności:

 1. Pozyskiwanie i pomnażanie środków materialnych służących celom działalności Stowarzyszenia.
 2. Inspirowanie, aktywizowanie i integrowanie mieszkańców na rzecz wszechstronnego rozwoju szkoły i środowiska lokalnego.
 3. Wspieranie działań szkoły zmierzających do kształtowania postaw patriotycznych i społecznych uczniów i słuchaczy szkoły.
 4. Pomnażanie dorobku naukowego, wychowawczo – dydaktycznego szkoły, kulturalnego i materialnego szkoły.
 5. Propagowanie osiągnięć dorobku szkoły, prowadzenie działań popularyzujących osiągnięcia szkoły i jej zasłużonych wychowanków.
 6. Wspomaganie rozwoju zawodowego nauczycieli i pracowników niepedagogicznych, ze szczególnym uwzględnieniem Powiatu Łęczyńskiego.
 7. Upowszechnianie kultury fizycznej, sportu i rekreacji, promocji zdrowego życia.
 8. Rozpowszechnianie kultury i sztuki, podtrzymywanie tradycji narodowych, górniczych oraz lokalnych.
 9. Działanie na rzecz integracji europejskiej.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. Zrzeszanie osób fizycznych i prawnych akceptujących program Stowarzyszenia.
 2. Tworzenie zespołów, komisji i sekcji problemowych.
 3. Współdziałanie z organami Państwa i Samorządu Terytorialnego, organizacjami społeczno – politycznymi i zawodowymi.
 4. Nawiązywanie i utrzymywanie kontaktów z instytucjami, placówkami i organizacjami naukowymi, kulturalnymi oraz artystycznymi.
 5. Współdziałanie z instytucjami mającymi wpływ na rozwój naukowy i materialny szkoły.
 6. Dokumentowanie przeszłości i współczesności szkoły.
 7. Prowadzenie działalności wydawniczej.
 8. Organizowanie i współorganizowanie imprez naukowych, kulturalnych, sportowych i rozrywkowych.
 9. Fundowanie nagród uczniom i laureatom organizowanych imprez.
 10. Inicjowanie i realizowanie różnorodnych przedsięwzięć na rzecz rozwoju naukowego, wychowawczego i materialnego szkoły.
 11. Prowadzenie działalności szkoleniowej, kursowej i gospodarczej.
 12. Inicjowanie i organizowanie ofiarności publicznej oraz uczestniczenie w działaniach społeczno – gospodarczych zmierzających do rozwoju środków materialnych, technicznych i organizacyjnych służących dobru Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej.
 13. Ochronę i promocję zdrowia ze szczególnym uwzględnieniem oddziaływań profilaktycznych – profilaktyka uzależnień, agresji, przemocy i innych zachowań ryzykownych.
 14. Upowszechnianie i wspieranie działań na rzecz integracji europejskiej oraz nawiązywanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami.

Rodziców, absolwentów oraz Sympatyków Szkoły zapraszamy do zapisywania się do naszego Stowarzyszenia.

Deklaracja członkowska
- pdf