Zespół Szkół Górniczych w Łęcznej (Technikum Górnicze i Politechniczne
oraz Szkoła Branżowa 1 stopnia)  
na rok szkolny 2018/2019 prowadzi nabór do klas pierwszych
w następujących zawodach:

 

Technikum Górnicze i Politechniczne:

- technik górnictwa podziemnego

- technik przerobki kopalin stałych

- technik elektryk

- technik mechanik

- technik chłodnictwa i klimatyzacji

 

Szkoła Branżowa I stopnia

- górnik eksploatacji podziemnej

- mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych

- ślusarz

- elektryk

 

Terminy w postępowaniu rekrutacyjnym

Rodzaj czynności

Termin w postępowaniu rekrutacyjnym

Termin w postępowaniu uzupełniającym

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalncj/ponadpodstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od   14  maja do 15 czerwca 2018 r.

od 9 lipca do 27 lipca 2018 r.

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalnej i ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia gimnazjum oraz o zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego-dotyczy kandydatów, którzy nie podlegają rekrutacji elektronicznej oraz kandydatów rekrutujących się indywidualnie w systemie elektronicznym

od 22 czerwca 2018r. do 26 czerwca 2018r.

nie dotyczy

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

4 lipca 2018 r. godz. 10.00

do 17 sierpnia 2018 r. godz. 10.00

Wydanie przez szkołę skierowania na badanie lekarskie kandydatowi w przypadku złożenia przez niego wniosku rekrutacyjnego do technikum lub szkoły branżowej I stopnia.

od 14 maja (dnia złożenia wniosku o przyjęcie do szkoły) do 5 lipca 2018 r. -decyduje dyrektor szkoły

do 21 sierpnia 2018 r.

Przedłożenie przez rodzica kandydata lub kandydata pełnoletniego oryginału świadectwa ukończenia gimnazjum i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu gimnazjalnego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadgimnazjalncj/ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu

6 lipca 2018 r. do godz. 14.00

29 sierpnia 2018 r do godz. 14.00

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych.

9 lipca 2018 godz. 12:00

30 sierpnia 2018 r. do godz. 15.00

Postępowanie odwoławcze w postępowaniu rekrutacyjnym

Od 9 lipca 201 Sr. do 6 sierpnia 2018 r.

Od 30 sierpnia 2018 r. do 26 września 2018 r.